نام پروژهکارفرما
نظارت کارگاهی پروژه های توسعه و احداثتوزیع نیروی برق اهواز
نظارت کارگاهی بهره برداری شبکهتوزیع نیروی برق اهواز
انتخاب مشاور طراحی جهت تهیه طرحهای کاهش تلفات شبکه های توزیع برق فاز ۲( شوش و عبدالخان ، اندیمشک ، دزفول ، گتوند )توزیع نیروی برق خوزستان
تامین نیروی انسانی طراحی در کل استان به غیر از حوزه ستادیتوزیع نیروی برق خوزستان