نام پروژهکارفرما
نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری ، عملیات بهره برداری و خدمات مشترکینتوزیع نیروی برق استان اردبیل
انجام خدمات و امورات طراحی پروژه های سرمایه گذاری توزیع و نیرو رسانیتوزیع نیروی برق استان اردبیل
انجام مطالعات طرح جامع شبکه های  توزیع شهرستان پارس آبادتوزیع نیروی برق استان اردبیل
انجام مطالعه جایابی کلیدهای اتوماسیون و کلید گذاری در مسیر فیدرتوزیع نیروی برق استان اردبیل