نام پروژهکارفرما
 اجرای عملیات برداشت اطلاعات و تکمیل اطلاعات سامانه GIS (منطقه ۷ شیراز)توزیع نیروی برق شیراز
 اجرای عملیات برداشت اطلاعات و تکمیل اطلاعات سامانه GIS (مرودشت)توزیع نیروی برق استان فارس
 عملیات برداشت و ورود اطلاعات مبتنی برGIS  (آباده ، اقلید ، بوانات ، خرمبید)توزیع نیروی برق استان فارس
            تکمیل و بروزرسانی اطلاعات  شبکه های توزیع (شهرستان جهرم)توزیع نیروی برق استان فارس
 دستمزد درج شماره اشتراک از طریق GIS (شهرستان جهرم)توزیع نیروی برق استان فارس