مدیریت مصرف در برگیرنده‌ی گستره ای از فعالیت هایی است که از ناحیه‌ی شرکت‌ برق و یا دولت به منظور تغییر در مقدار و یا زمان مصرف برق مشترکین در جهت منافع مشترک جامعه، شرکت برق و مصرف کنندگان طراحی می‌شود

این برنامه ها به دو گروه اساسی طبقه بندی می شوند. بنا بر تعریف ارائه شده از طرف EPA  و DOE  بخش مرتبط با بازار که بهره وری انرژی  نامگذاری شده است به معنی استفاده از انرژی کمتر برای سطح یکسان و یا بهبود‌یافته ای از خدمات برای مصرف کننده با یک روش مناسب اقتصادی می باشد . هدف برنامه های بهره وری انرژی کاهش مصرف انرژی در تمامی بازه های زمانی و نه تنها در ساعات اوج می باشد و معمولا از طریق تغییر در تکنولوژی و تجهیزات مصرف‌کننده ی نهایی فراهم می‌شود.

قسمت دیگر برنامه های مدیریت مصرف، برنامه های پاسخگویی  بار نامگذاری شده است. مطابق تعریف کمیته‌ی قانون گذاری فدرال آمریکا FERC ، پاسخگویی بار توانایی مشترکین صنعتی، تجاری و مسکونی برای بهبود الگوی مصرف انرژی الکتریکی به منظور نیل به قیمت‌های مناسب و بهبود قابلیت اطمینان است

مركز تحقيقات سيستم قدرت آمريكا از برنامه هاي پاسخگويي بار بعنوان يك منبع توليد مجازي در سمت تقاضا نام برده است كه از لحاظ مشخصات فني برتري هايي از قبيل عدم وجود تلفات و آلودگي، منطقي بودن هزينه اجرا و سرعت بسيار بالا در افزايش يا كاهش بار نسبت به منابع متداول دارند.