باتوجه به اينكه صنعت برق يكي از حياتي ترين صنايع مهم كشور محسوب مي شود لذا توجه و سرمايه گذاري كلاني را مي طلبد، اين صنعت در بخش هاي توليد، انتقال وتوزيع به سرمايه گذاري عظيم و بلند مدت نيازمند مي باشد كه بخشي از توان اقتصادي كشور را به خود معطوف مي دارد. تاكنون كارهاي مهمي در جهت بهينه سازي سيستم هاي توليد وانتقال صورت گرفته است وجهت برقراري سيستم سالم نياز به توجه واعتبار خاصي نيز به بخش توزيع مي باشد تا برق رساني مطمئن ومداوم به مشتركين كه خط مشي شركت برق منطقه اي است حاصل گردد.

باتوجه به اينكه رضايت مشتركين نهايتا در بخش توزيع ملموس بوده وكوچكترين نقصان جلوه بيشتري از خود نشان مي دهد. لذا در اين راستا اقدامات جدي در شبكه هاي توزيع نيرو در جهت طراحي و استفاده بهينه از سيستم هاي برق رساني و رعايت استانداردها يك ضرورت مي باشد. در این راستا پروژه هایی در جهت استاندارد و بهینه سازی شبکه های توزیع تعریف شده است. لیستی از این پروژه ها به شرح زیر می باشد.

طرح جامع توسعه شبکه های توزیع:

رشد روز افزون تقاضاي مصرف برق در سال هاي اخير ايجاب مي كند برنامه مدوني براي اصلاح وتوسعه بهينه توزيع تهيه گردد.به همين منظور در پروژه طرح جامع با شناخت روند رشد بار ضمن توسعه بهينه شبكه با بهترين آرايش به لحاظ تلفات، افت ولتاژ ، اضافه بار فيدرها ، نقاط ضعف شبكه موجود نيز در قالب برنامه هاي مدون ساليانه برطرف مي شود. براي بهبود شبكه هاي فشار متوسط و فشار ضعيف نقاط ضعف شبكه استخراج شده وپردازش هاي اصلاحي شامل تغيير آرايش شبكه استخراج شده وپردازش هاي اصلاحي شامل تغيير آرايش شبكه، تغيير سطح مقطع فيدرها، خازن گذاري، احداث پست هاي توزيع وفوق توزيع جديد(درصورت نياز) به شبكه در يك بازه زماني بصورت طرح هاي كوتاه مدت، ميان مدت (۵ ساله) و بلند مدت (۱۰ ساله) با در نظر گرفتن ملاحظات فني – اقتصادي اعمال مي گردد.

کاهش تلفات

کاهش تلفات شبکه های توزیع در شرایط موجود شبکه توزیع یکی از مهمترین راهکار موجود جهت بهبود کارکرد شبکه های توزیع می باشد. در این راستا پروژه کاهش تلفات از مهمترین پروژه ها در بخش شبکه های توزیع می باشد. هدف از این پروژه در کاهش تلفات الکتریکی فنی و غیر فنی شبکه در سال موجود و همچنین بازگشت هزینه انجام طرح در فاصله زمانی (به عنوان نمونه ۴ سال) می باشد.

خازن گذاری

خازن گذاری و جایابی خازن در شبکه های توزیع یکی دیگر از راهکارهای کاهش تلفات در شبکه های توزیع می باشد. جایابی بهینه خازن و تعیین ظرفیت مناسب آنها ، منجر به تامین توان راکتیو در شبکه می گردد که این امر باعث آزاد شدن توان در شبکه و استفاده بهینه از شبکه های توزیع می گردد.

جایابی نیروگاه های تجدید پذیر

امروزه با افزایش تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع یکی از مهمترین مسائل پیش رو در شبکه های توزیع جایابی بهینه استقرار این نیروگاه ها و ظرفیت این نیروگاه ها در شبکه های توزیع می باشد. هدف از انجام این پروژه در شبکه های توزیع کاهش تلفات و مانور پذیری و افزایش قابلیت اطمینان شبکه می باشد. در راستای این پروژه می بایست تمامی پارامترهای شبکه اعمم از حفاظت، هارمونیک و … مجددا مورد برسی قرار گفته و صحت شاخص های استاندارد در شبکه های توزیع مورد ارزیابی موجدد قرار گیرد.

جایابی سکسوینر، بریکر، سکشنولایزر و …

جایابی این تجهیزات در شبکه با هدف افزایش قابلیت اطمینان و نیرو رسانی به مشترکین شبکه های توزیع انجام می پذیرد. هدف اصلی از شبکه های توزیع در انتقال توان به مشترکین خود با کیفیت مناسب و قابلیت اطمینان از برق دار بودن آنها حتی در شرایط قطعی برق و خطا در شبکه می باشد. یکی از روش های مرسوم در این امر استفاده از این اداوات جهت بهینه سازی حوزه های فیدرها و امکان مانور پذیری در بین آنها جهت انتقال توان در شرایط قطعی در کمترین زمان ممکن می باشد.